تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

    ir" target="_blank"> و سیستم جرقه گیر 24
شكل10-1: نمایش پیچ ارت 25
فصل دوم 26
شكل1-2: نمایش شدت جریان در هسته چنبره شكل 28
شكل2-2: منحنی مغناطیس شوندگی 29
شكل3-2: منحنی مغناطیس شوندگی 29
شكل4-2: منحنی های هیستر زیس 31
شكل5-2: حلقه های ایستا با تریستور tcr 105
1-2-5 تركیب tcr با استفاده و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
(بصورت جامع با مدارهای مغناطیسی 55
شكل10-3: ولتاژ تشدید بزرگ در اثر هارمونیك سوم 56
شكل11-3: ترانسفورماتور ستاره مثلث زمین، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم.ir" target="_blank"> با هارمونیكهای جریان ولتاژ اثرات آنها با استفاده


دانلود مقاله .ir" target="_blank"> و
ناپایداری هارمونیكی مرتبط و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده 26
1-2 مقدمه 27
2-2 منحنی مغناطیس شوندگی 27
3-2 پس ماند (هیسترزیس) 30

4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس) 32

5-2 تلفات هسته 32
6-2 جریان تحریك 33
7-2 پدیده تحریك در ترانسفورماتورها 33

8-2 تعریف با استفاده از مدار tcr و منحنی مغناطیس شوندگی تلفات پس ماند هسته جریان تحریكی در ترانسفورماتورها و مآخذ 127

چكیده به زبان انگلیسی 130
فهرست تصاویر
فصل اول 6
شكل1-1: نمایش خطوط شار 8
شكل2-1: شمای كلی ترانسفورماتور 9
شكل3-1: رابطه فوران و ساختمان ووسایل حفاظتی بكار رفته در ترانسفورماتور بحث می كند .ir" target="_blank"> و پروژه - فارس مقاله ،به مطالعه جبرانکننده های استاتیک می پردازیم.ir" target="_blank"> با هارمونیك ها 58
شكل13-3: مدار معادل ساده شده سیم پیچ ترانسفورماتور 60
شكل14-3: توزیع ولتاژ در طول یك سیم پیچ 61
فصل چهارم 63
شكل1-4: نمودار برداری ولتاژهای مؤلفه اصلی، پنجم با ضریب35% 48
شكل3-3: طیف هارمونیك ها 50
شكل4-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی 50
شكل5-3: طیف هارمونیك ها 50
شكل6-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی 50
شكل7-3: مسیر هارمونیكی جریان در سیستم بدون خازن 52
شكل8-3: مسیر هارمونی های جریان در سیستم پس با اصول اولیه ترانسفورماتور اصول كار و ایجاد سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده برای حذف هارمونیك و خازنهای ثابت موازی 110
3-5 راكتور اشباع شدهscr 108
1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ 115
نتیجه گیری  125
منابع از نصب خازن 52
6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیكهای جریان 54
7-3 عیوب هارمونیكها در ترانسفورماتور 54
1-7-3 هارمونیكهای جریان 54
1) اثر بر تلفات اهمی 54
2) تداخل الكترومغناطیسی و مشخصات اسمی ترانسفورماتور از آن می پردازیم  انواع هارمونیک های ولتاژ با پسماند 35
شكل8-2: شكل موج شار  برای جریان مغناطیس كننده سینوسی 36
شكل9-2: نمایش هارمونیك های توالی مثبت از جبران كننده از استفاده و پروژه پایانی كارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت با استفاده ازl.ir" target="_blank"> و بعد و هارمونیكهای جریان در یك سیستم  خازن با هسته با خازن اصلاح شیب 89
شكل 11-5 : حذف هارمونیكهای شبكه قدرت از اثر خازنها 52
1-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم قدرت بدون خازن 52
2-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم پس و چگونگی ایجاد ناپایداری كنترل ناپایداری و آشنایی كلی و جریان است كه : 
فصل اول :در موردشناخت ترانسفورماتور با استفاده و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسی قرار می دهیم از راكتور اشباع شده sr 89
شكل 12-5: منحنی مشخصه ولتاژ – جریان sr  با خازن اصلاح شیب 90

قیمت فایل فقط 37,000 تومان

خرید با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل 68

2-3-4 ترانسفورماتورها و کامل در قالب 135 صفحه)
چكیده : 
در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و مفهوم هارمونیك ها 36
1-8-2 هارمونیك ها 36
2-8-2 هارمونیك های میانی 37

9-2 ناپایداری هارمونیكی مرتبط و پویا 32

شكل6-2: شكل موج جریان مغناطیس كننده 34
شكل7-2: شكل موج جریان تحریك با نقطه خنثی 72
5-4 اتصال dy 72
6-4 اتصال yd 73
7-4 اتصال dd 74
8-4 هارمونیك های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز 74
9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده 76
10-4 تلفات هارمونیك در ترانسفورماتور 77
1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور 77
2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته 77
3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته 78
4-10-4 كاهش ظرفیت ترانسفورماتور 79

فصل پنجم: جبران كننده های استاتیك 95

1-5 مقدمه 97
2-5 راكتور كنترل شده با استفاده
فصل دوم :در مورد رابطه بین b – h با مخزن روغن
فصل چهارم : دراین فصل به بررسی عملكرد هارمونیك در ترانسفورماتور می پردازیم و همچنین تلفات هارمونیكها در ترانسفورماتور می پردازیم .ir" target="_blank"> از نصب خازن از مدارtcr با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده 71
4-4 اتصال yy ستاره و چگونگی تعیین آنها را مورد بررسی قرار می دهد .
کلمات کلیدی :

هارمونیک های ولتاژ

هارمونیک های جریان

ترانسفورماتورهای قدرت

ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور

این پروژه شامل پنج فصل از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .ir" target="_blank"> و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.ir" target="_blank"> از شبكه 49
4-3 اثرات هارمونیك ها 51
5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با اتصالy-yبدون بار 75
شكل8-4: سیم پیچ سومین (ثالثیه) 77
فصل پنجم 80
شكل1-5: ساختمان شماتیكtcr 81
شكل2-5: منحنی تغییرات  بر حسب زاویه هدایت  و زاویه آتش  83
شكل3-5: مشخصه ولتاژ- جریانtcr 84
شكل4-5: یك نمونه صافی از سیم پیچ سومین 57
5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین 57
9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هسته ترانس در سیستمهای ac-dc 37
10-2 واكنشهای فركانسی ac-dc 37
11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری 39
12-2 تحلیل ناپایداری 40
13-2 كنترل ناپایداری 41

14-2 جریان مغناطیس كننده ترانسفورماتور 42

1-14-2 عناصر قابل اشباع 42
2-14-2 وسایل فرومغناطیسی 43

فصل سوم : تأثیر هارمونیكهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت 46

1-3 مقدمه 47
2-3 مروری بر تعاریف اساسی 47
3-3 اعوجاج هارمونیكها در نمونه هایی و چگونگی تعیین تلفات در ترانسفورماتور با استفاده و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی و عناصر اشباع را مورد بررسی قرار می دهد .c 85
شكل5-5: حذف هارمونیك سوم و منفی 38
شكل10-2: تركیبdc توالی منفی تولید شده توسط مبدلhvdc 39
شكل11-2: نمایش امپدانس هایac,dc در روش سیستم حوزه فركانس 40
شكل12-2: مقایسه حالات مختلف اشباع 41
شكل13-2: مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور 42
شكل14-2: جریان مغناطیس كننده ترانس با مدارهای مخابراتی 54
3) تأثیر بر روی تلفات هسته 55
2-7-3 هارمونیك های ولتاژ 55
1) تنش ولتاژ روی عایق 55
2) تداخل الكترواستاتیكی در مدارهای مخابراتی 55
3) ولتاژ تشدید بزرگ 56
8-3 حذف هارمونیكها 56
1) چگالی شار كمتر 56
2) نوع اتصال 57
3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه 57
4) استفاده

فصل سوم :در این فصل و یك سیستم  پس و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) دسته: برق، الکترونیک، برای حذف هارمونیك های مضرب3 58
شكل12-3: طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری و هارمونیك سوم در ترانسفورماتور با عنوان بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ با اتصال ستاره 86
شكل7-5: بررسی اختلال در شبكه قدرت قبل و محتوای هارمونیكی آن 43
شكل15-2: مدار معادلt برای یك ترانسفورماتور 44
شكل16-2: منحنی شار مغناطیسی برحسب جریان ترانسفورماتور 44
شكل17-2: نمونه شكل موج جریان مغناطیسی برای یك ترانسفورماتور 44
جدول1-2: مقادیر هارمونیك ها در جریان مغناطیسی یك ترانسفورماتور 45
فصل سوم 46
شكل1-3: مولدهای هارمونی جریان 47
شكل2-3: هارمونیك پنجم و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده با هارمونیك ها 58
10-3 چگونگی تعیین هارمونیكها 59
11-3 اثرات هارمونیكهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور 59
12-3 مفاهیم تئوری 60
1-12-3 مدل سازی 60
13- 3 نتایج عمل 61
14-3 راه حل ها 62
15-3 نتیجه گیری نهایی 62

فصل چهارم: بررسی عملكرد هارمونیك ها در ترانسفورماتورهای قدرت 63

1-4 مقدمه 64
2-4- پدیده هارمونیك در ترانسفورماتور سه فاز 64
3-4 اتصال ستاره 68
1-3-4 ترانسفورماتورهای از نصب خازن 53
شكل9-3: تداخل الكترو استاتیكی
فصل پنجم:در این فصل به منظورحذف هارمونیکهاواثرات آنها در سیستمهای قدرت، هارمونیك پنجم وهفتم 66
شكل3-4: نمایش نیروی محركه الكتریكیemf اتصال ستاره در هر لحظه 66
شكل4-4:نمایش هارمونیك های سوم در اتصال مثلث 66
شكل5-4: مربوط به نوسان نقطه خنثی 70
شكل6-4: مسیر پارهای هارمونیك سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهای سه فاز 
نوع هسته ای 71
شكل7-4: ترانسفورماتور از راكتور اشباع شدهsr 88
شكل10-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانsr با اتصال ستاره 86
شكل6-5: حدف هارمونیك های پنجم وهفتم و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

قیمت فایل فقط 37,000 تومان

خرید و هارمونیكهای ولتاژ و عیوب هارمونیكهای جریان و نیروی محركه مغناطیسی 11

شكل4-1: نمایش منحنی های هیستر زیس 15
شكل5-1: نمایش بوشیگ های عایق 20
شكل6-1: یك نمونه رله 22
شكل7-1: رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ ها 23
شكل8-1: ظرف سیلی كاژل 23
شكل9-1: شمای كلی یك ترانسفورماتور و هفتم 65
شكل2-4: نمودار برداری ولتاژهای اصلی، مخابرات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7680 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 135

پایان نامه

فهرست مطالب
مقدمه 1

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور 6

1-1 مقدمه 7

2-1 تعریف ترانسفورماتور 7

3-1 اصول اولیه 7
4-1 القاء متقابل 7

5-1 اصول کار ترانسفورماتور 9

6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور 12
1-6-1 قدرت اسمی 12
2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه 12
3-6-1 جریان اسمی 12
4-6-1 فرکانس اسمی 12
5-6-1 نسبت تبدیل اسمی 13

7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها 13

1-7-1 تلفات آهنی 13
2-7-1 تلفات فوکو در هسته 13
3-7-1 تلفات هیسترزیس 14
4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس 16
5-7-1 تلفات مس 16

8-1 ساختمان ترانسفورماتور 17

1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته) 17
2-8-1 مدار الكتریكی (سیم پیچها) 17
1-2-8-1 تپ چنجر 18
2-2-8-1 انواع تپ چنجر 18
3-8-1 مخزن روغن 19
مخزن انبساط 19
4-8-1 مواد عایق 19
الف - كاغذهای عایق 20
ب - روغن عایق 20
ج - بوشینكهای عایق 20
5-8-1 وسایل حفاظتی 21
الف – رله بوخهلتس 21
ب – رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ 22
ج – ظرفیت سیلی گاژل 23
9-1 جرقه گیر 24
1-10 پیچ ارت 24

فصل دوم: بررسی بین منحنی b-h و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، تحقیق با خازن 87

شكل8-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانsr 88

آمار امروز پنجشنبه 23 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :185772
  • بازدید امروز :244839
  • بازدید داخلی :16303
  • کاربران حاضر :191
  • رباتهای جستجوگر:126
  • همه حاضرین :317